Marinestraat 4A 1931GB Egmond aan Zee – Tel: 072-5065241 

De tarieven voor tandheelkundige verrichtingen zijn in Nederland door de NZa vastgesteld. Hierdoor zijn de tarieven van alle tandartsen in Nederland gelijk gesteld door de overheid.  Voor de exacte tarieven zie onderstaande prijzenlijsten. Houd er rekening mee dat deze tarieven aan het begin van elk jaar kunnen veranderen.

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Iedere prestatie staat omschreven met een code waaraan een tarief is gekoppeld, dit vindt u terug op uw rekening. Voor een behandeling van meer dan €150 naar schatting,  ontvangt u van ons een begroting op maat. Zo heeft u vooraf inzicht in de te verwachten kosten.
Wanneer u wilt weten of de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar dan kunt u aan de hand van de begroting met hen contact opnemen, dit verschilt namelijk per polis.

Prijzenlijst

Betalen

In onze praktijk hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics Factoring. Hierdoor houden wij meer tijd over voor u, en weten we zeker dat de facturatie vlot en prettig afgehandeld wordt. In veel gevallen dient Infomedics de factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar (dit heet clearing). Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering wordt een deel van de rekening door de zorgverzekeraar vergoed.

Het deel van de nota dat niet betaald wordt door de zorgverzekeraar wordt vervolgens aan u gefactureerd. De factuur van Infomedics ontvangt u per e-mail, of -indien gewenst- per post. Zorg er daarom voor dat wij de juiste gegevens van u hebben. Aan de balie kunt u een handig kaartje krijgen waarop u kunt aangeven of u uw factuur per e-mail of toch liever per post wilt ontvangen, en hierop kunt u al uw gegevens invullen. Als u de factuur per e-mail ontvangt, kunt u gemakkelijk betalen door op de beveiligde, ingesloten Ideal-betaalknop te klikken. U kunt uiteraard ook de nota voldoen via de internetbankieromgeving van uw bank. Voor meer informatie kunt u kijken op www.infomedics.nl of bellen met t. 036 20 31 900.

Algemeen

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige
zorg die wordt verleend in de praktijk van Tandartsenpraktijk Egmond, verder zorgverlener genoemd.
De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst
en worden voor of bij het sluiten van deze
overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld.

2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen
onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig
de geldende tarievenlijst, zoals deze is gepubliceerd op de website
en in de wachtkamer van Tandartsenpraktijk Egmond,
Marinestraat 4a te Egmond aan Zee.
Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.

4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij
deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt
de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener
de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd
geen andere declarabele werkzaamheden konden worden
verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening
wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen
percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen
behandeling betreffen. Betrof de afspraak een behandeling
orthodontie, dan zal dit bedrag in beginsel gelijk zijn aan het
consulttarief. Indien een uitgebreid onderzoek of plaatsing
of verwijdering van apparatuur was voorzien, kan het viervoudige
van het consulttarief in rekening worden gebracht.

5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende en/of
orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en
desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling
(aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en
vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote
bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens
geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de
behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of
overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders
dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de
tarieven door de NZa. De voor een behandeling orthodontie
geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen
14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten.
Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig
terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het
Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012
(betaald servicenummer).

7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan
16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger.
Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling
verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger
schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.
Betalingstermijn en sancties

8. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum
te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt
de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de
zorgverlener laat betalen.

9. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum
heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere
ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt
een rente verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte
daarvan, berekend over de periode van verzuim. De patiënt
ontvangt een betalingsherinnering.

10. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van
de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener
gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden
daarmee te belasten.

11. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende
betalingsherinnering stuurt, wordt de patiënt per
betalingsherinnering € 12.50 aan kosten in rekening gebracht.

12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten,
die verband houden met het innen van de gedeclareerde
bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke
incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de
hoofdsom met een minimum van € 54,- (exclusief BTW).
Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn
gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige
betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor
rekening van de patiënt.

13. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de
oudste openstaande schuld(en).

14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om
verdere behandeling op te schorten of deze slechts te
verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van
de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige
behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de
patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling,
tenzij de zorgverlener instemt met opschorting

16. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de
behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener
verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en
zaken aan een ander over te dragen.

17. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig
of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.

Deze betalingsvoorwaarden zijn op 16 mei 2007 door de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(NMT) gedeponeerd bij de griffi e van de rechtbank te Utrecht
onder nummer 150/2007.